آمادگی برای خواندن

شناخت صامت ومصوت ها اولین قدم در آموزش خواندن ونوشتن وکلا سواد آموزی است.

تا دانش آموز این ترکیب ها ونشانه ها را نشناسد نمی تواند بخواند وبنویسد.

بنابر این پس از یادگیری نشانه ها یادگیری خواندن ونوشتن ترکیبهای صامت مصوت از ضروریات است.

انجام جدول صامت مصوت که من نام آن را جدول دوستی گذاشته ام یکی از تمرینهای ضروری دریادگیری ترکیبات است.

مادران عزیز میتوانید این جدول را دانلود کنید ومانند آن روی یک مقوای بزرگ بنویسید تا جلو چشم فرزندتان باشد وهرشب بااوتمرین نمایید.

/ 0 نظر / 38 بازدید