تا به حال از نزدیک حرکت ثانیه شمارها را دیده اید؟

بیچاره ها برای نشان دادن زمان خیلی زحمت می کشند!!!

ما برای زمان حاصل شده چه تلاشی می کنیم؟؟

رو ی تصویر زیر کلیک کنید تا خودتان مشاهده نمایید.