خدایا با شروع سال جدیدهرکس به یادم هست به یادش باش
اگر کنارم نیست کنارش باش
اگر تنهاست پناهش باش
و اگر غم دارد غمخوارش باش
خداوندا آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم
... و آنگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم
خداوندا عزیزانی دارم رسمشان معرفت و یادشان صفای دل
پس آنگاه که دست نیاز سوی تو می آورند
پر کن از آنچه در مرام خدایی توست

((فرا رسیدن نوروز ....جشن طبیعت و انسان....بر شما پاک سرشتان دیار کهن ..ایران..فرخنده و پیروز باد.....در این آخر سال 90 برای همگیتان سلامتی و تندرستی ..موفقیت و بهروزی..در سال نو را از خداوند منان آرزومندیم.. ))