برای دریافت  آزمون یـ  ی  بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

نکته:

اگر در کلمه ای اول صدای ایـ و بعد صدای ی بیاید هر دو را می خوانیم ولی یکی را می نویسیم .مانند : زیاد ، بیابان، زیارت ، بیا

ولی اگر اول ی و بعد ایـ بیاید هر دو را می خوانیم و هر دو را می نویسیم .مانند می آیید،می شوییم، پاییز