هدف تحقیق:

کشف ،گسترش دانش و حقیقت و کنار زدن دیوار های نادانی

 است.

 


پسرم جواب  3سوال زیر  را بوسیله تحقیق کردن پیدا کن و گزارش آن را تا روز

چهار شنبه به من و دوستانت ارائه بده.

 

 

 شما چه بیماری هایی می شناسید که از طریق هوا منتقل می شود؟