صفحه 108


در این صفحه نکات زیر مورد توجه قرار می گیرد.

فراگیر عدد هر دسته را بدون جدول و با نمایش چوب خط بیان می کند و می نویسد.

با چوب خط شمردن یعنی به ازای هر شکل یک خط گذاشته می شود و دسته های پنج

تایی درست می شود.در انتها نماد چوب خط به عددی تبدیل می شود.

چوب خط وسیله ای است که فرا گیر عدد دو رقمی خارج از جدول را راحت تر با آن

می شناسد. 

در پایین صفحه محور اعداد  معرفی می شود.

آوردن محور اعداد به خاطر این است که فراگیر عدد را با مفهوم طول بشناسد.(کشیدن

محور باید به دانش آموز آموزش داده شود.)

ودر خط پایین نیز دانش آموز عدد نویسی را تا عدد 19  ادامه می دهد.

صفحه 110

 

 

نکات مورد توجه در این صفحه:

جمع دو عدد با کمک انگشتان دست انجام می گیرد به این صورت:

برای مثال در جمع 6+8 دانش آموز عدد 8 را که به صورت 5 و 3 می داند با انگشتان

دست نشان می دهد.5 تا را بر رو ی شانه قرار می دهد و 3 را با انگشتان دست نشان

می دهد ودر ذهن می سپارد.همین طور برای عدد6 که بصورت 5 و1 دیده می شود 5 بر

 روی شانه قرار می گیرد و 1 را با دست نشان می دهد.

در ابتدا کار برای اینکه دانش آموز بهتر متوجه شود از چینه استفاده می کنیم

و چینه را روی شانه ی دانش آموز قرار می دهیم.

(همان طور که از قبل به دانش آموز در تدریس ده تایی ها گفته بودیم 5 و5 می شود ده 

در اینجا نیز به او یاد آوری می کنیم.) دانش آموز با اشاره به شانه هایش می گوید" 5 تا

و 5  تا می شود 10 تا  " ، "3 و 1 هم که می شود 4 تا " که روی هم می شوند 14 تا.

در این جمع ها تاکید بر مبنای 5 است که دانش آموز باید آن را در ذهن خود نگه دارد.

نکته: بدست آوردن حاصل جمع به این شکل :

1) قدرت ذهنی دانش آموزان را بالا می برد.

2)تفکر عددی را در دانش آموزان پرورش می دهد.

3)نگه داشتن عددها در ذهن قدرت حافظه را بالا می برد.

4)باعث سرعت بخشیدن در امر محاسبه می شود.

 توجه داشته باشید این صفحه نیاز به تکرار و تمرین فراوان دارد تا فراگیران با

 این روش خو گرفته ومسلط شوند.