فرزندم پیک زیر را انجام بده وبه کلاس بیاور و جایزه بگیر.

با تشکر از وبلاگ اولی های دز