پروردگارا...

ما را مددکن تا دانش اندکمان، نه

نردبانی باشد برای فزونی تکبر و

غرور، نه حلقه ای برای اسارت و نه

دست مایه ای برای تجارت بلکه گامی

باشد برای تجلی انسانیت و متعالی

ساختن زندگی خود و دیگران.