هر سال در ابتدای سال با کودکانی مواجه می شویم که به علت

ضعف انگشتان و مچ دست از نوشتن زود خسته می شوند این

ورزش ها برای تقویت انگشتان بسیار موثر است توصیه می کنم

همه دانش آموزان این ورزش ها را انجام دهند

         

             

            

 

این هم توپ جدیدی است که برای تقویت انگشتان دست و مچ دست کاربرد دارد. وقتی شما توپ را فشار می دهید نسبت به فشار وارد شده توپ تغییر رنگ می دهد.