به وقتی که با پسرت می گذرانی اهمیت بده.

از او بپرس امروز چه کارهایی انجام داده است. به حرفهایش گوش بده.

مسئولیت هایی بر عهده او بگذار.

....                                         


به او کمک کن درک کند باید به قولی که می دهد عمل کند. به یاد داشته باش او از تو

خواهد آموخت.

به او مشارکت و همکاری را آموزش بده.

از اشتباهش انتقاد نکن ،از تلاش نکردنش انتقاد کن.

با او تمرین کن، عملکردش بهتر خواهد شد. این شامل همه ی مهارت ها است، از جمله

 ریاضیات.

به یاد داشته باش اولین وظیفه ات به عنوان پدر، آموزش صحیح امور معنوی به اوست.

به او آموزش بده از هر دست می دهد از همان دست پس خواهد گرفت.

به او آموزش بده هر روز را ارزشمند و مقدس بداند.

 به او یاد بده تاسف خوردن وقت تلف کردن است.

به او یاد بده پس انداز کند،به او کمک کن تا برای خودش یک حساب پس انداز باز کند.

مقابل پسرت به مادرش احترام بگذار و هرگز از مادرش در مقابل او انتقاد نکن.

به او آموزش بده برای آنچه درست است مقاومت کند، حتی اگر همه معتقدند اشتباه

 می کند، حتی تو.

اگر مقصر است از او طرفداری نکن.

لذت به اتمام رساندن کارها را به او آموزش بده.

او را به مطالعه کردن تشویق کن. برایش کتابخانه ای درست کن.

 

            از کتاب :  پدر و پسر

            نویسنده : هری اچ. هریسون. جی آر

            ترجمه :  شمس الدین حسینی - الهام آرام نیا