وقتی دانش آموزی کلماتی را به صورت های زیر می نویسد :

نهفته=نهنفته         عسل=عسبل        شغال = شعال          گردش = کردش

داستان = داسبتان         صحیح = صبحیح و....

برای ترمیم نقیصه جا انداختن برخی از حروف یا نقطه یا کم و زیادی حروف یا جا به جا

گذاشتن نقطه ها چه باید کرد؟

......


دو شکل که مشابه یکدیگرند ،اما یک یا چند اختلاف بین آنها وجود دارد ، به فراگیر

می دهیم.وی باید تفاوتها را بیابد.برای اینکه برای فراگیر جذابیت داشته باشد  اینکار

رابه صورت بازی ارائه می دهیم.

برای دریافت بازی اینجا را کلیک کنید.