هیچگاه یک روز خوب را با فکر کردن به یک دیروز بد خرابش نکنید، رهایش کنید.

فرزندم تکالیف این هفته شما:

کاربرگ ها را با خطی زیبا کامل کن.

در دفتر مشق ده خط دیکته بنویس.
 
 یک نامه برای معلمت در 5 خط بنویس.

 روان خوانی کتاب گاج را تمرین کن.

از کتاب فارسی درس " چهار فصل ، داستان ، نیایش"  را برای بزرگترت بخوان.
 
فعالیت اختیاری:
با توجه به کل مطالب کتاب ریاضی 15 الی 20 سوال در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.
 
پسرم تمامی کتب داستانی را که از مدرسه به امانت برده ای روز شنبه به همراه خود بیاور.
 

❤شکلکهــای جالـــب آرویــــن❤

سخنی با والدین:
با سلام
کتاب گاج ریاضی و کتاب صیانت و آزمون اندیشمند در منزل بماند و به مدرسه فرستاده نشود.
 
روز شنبه 93/02/27 روان خوانی کتاب گاج + روان خوانی سه درس چهارفصل ، داستان ، نیایش کتاب بخوانیم پرسیده می شود.
 
 
روز یک شنبه 93/02/28 برگزاری جشن الفبا ( پوشیدن لباس فرم مدرسه الزامی است.)

 
 
روز دوشنبه 93/02/29 آزمون ریاضی
 

خواهشمندم هر شب از فرزندتان بخواهید برای هر یک از نشانه های زیر 7 کلمه (بدون استفاده از کتاب و بصورت ذهنی ) انجام دهد.(انجام این کار به حافظه کوتاه مدت آنها خیلی کمک می کند.)
نمونه این تکلیف در دفتر مشق کار شده است.
سـ س ، صـ ص ، ثـ ث
هـ ـهـ ـه ه ، حـ ح
تـ ت ، ط
ز ، ذ ، ضـ ض ، ظ
قـ ق ، غـ ـغـ ـغ غ
ــــّـ
خا ، خوا
اُ استثنا
عـ ـعـ ـع ع

 
 مدت زمان انجام کاربرگ ها 35 دقیقه می باشد.از فرزندتان بخواهید به تنهایی کاربرگ ها را انجام دهد.
پدر و مادر عزیز خواهشمندم از فرزندتان بخواهید سوالات کتاب گاج ریاضی ، صیانت و کاربرگ را خودشان به تنهایی بخوانند.در صورت نیاز شما کمکشان کنید.

 
 امیدوارم لحظات خوبی داشته باشید.