کسب عنوان دبستان  

  پیشگام در افق 1404   

   افتخار دیگری در شناسنامه آموزشی دبستان  را   

  به خانواده بزرگ بنیان تبریگ می گوییم.  

  تحقق مبانی خط مشی کیفیت در بنیان  

شکلک های محدثه