این آویز ساده را به کمک فرزندتان به تعداد درست نمائید تا با رد کردن نخ به اطراف کلاس متصل کنیم و کلاس را با دست ساخته ی خود بچه ها آذین ببندیم.