بچه ها این دلفین کوچک ما از دوستانش جدا شده و در این چاله ی آب گیر افتاده است.

می تونی با جمع عدد مربوطه دلفین را نجات بدهی.

برای نجات دلفین بر روی تصویر زیر کلیک کن.


پسرم برای انجام بازی بیشتر بر روی دایره بالا کلیک کن.