برای  تثبیت یادگیری ترکیبات با ،بـَ  دا، دَ ما، مـَ سا ،سـَ  دانش آموزان از خلاقیت خود استفاده کردند و با خمیر بازی آنها را ساختند.