پسرم با توجه به فصل 8 کتاب علوم (چه می خواهم بسازم ):

با چیز های دورریز و چیز های طبیعی که در اطراف شماست یک چیز جدید بساز.

و روز سه شنبه یا چهارشنبه به کلاس بیاور.