نکته هایی درباره ی انجام تکلیف و فعالیت های بیرون از مدرسه

یکی از آخرین مطالعات منسجمی که در خصوص جمع بندی اهداف تکلیف صورت گرفته ،تحقیق پروفسور ایپستین است که با وسواس علمی خاصی ،کلیه اهداف تکلیف را با جامعیت خاص در هفت مقوله به شرح زیر خلاصه و طبقه بندی کرده است:

تمرین : تکالیف به منظور افزایش سرعت ،تسلط،تثبیت ،حفظ یادگیری و مهارت صورت می گیرد.

شرکت فعال : تکالیف به منظور افزایش درگیری و اشتغال هر دانش آموز در فرایند فعالیت های یادگیری مورد استفاده واقع می شود.

رشد شخصیت : تکالیف به منظور پرورش حس مسئولیت شخصی ،امانت و صداقت ،قدرت ،مدیریت و زمان بندی ،اعتماد به خود و تداوم در یادگیری به کار بسته می شود.

روابط متقابل شاگرد با والدین : تکالیف به منظور برقراری ارتباط بین والدین و فرزنددر خصوص مهم ترین کار در مدرسه و فرایند یادگیری به کار گرفته می شود.

روابط عمومی : تکالیف به منظور آگاهی والدین از آن چه در کلاس درس می گذرد به کار برده می شود.

هشدار : تکالیف به منظور اخطار و هشدار به دانش آموزان تلقی می شود واین امر به عنوان یک نوع یادگیری در خصوص انتظاراتی است که شخص معلم از دانش آموز در مسائل درسی و رفتار در کلاس دارد.
می توان به موارد زیر به عنوان اثرات مثبت تکلیف اشاره کرد:

 • تکلیف موجب پیشرفت و یادگیری سریع می شود .زیرا موجب به یادسپاری مطالب و درک بیشتر آن می گردد.
 • تکلیف باعث بهبود طرز تفکر نسبت به مدرسه شده و به اشتیاق به یادگیری حتی درایام فراغت منجر می شود.
 • خودراهبری ،خود انضباطی ،تنظیم بهتر وقت ،کنجکاوی و استقلال بیشتر از دیگر نتایجی است که تکلیف به همراه دارد.


  در صورت انتخاب نادرست تکلیف  و یا اجرای نامناسب ،تکلیف می تواند این اثرات نا مطلوب را در برداشته باشد:
 • بیزار شدن از تحصیل و مطالعه
 • محروم شدن از اوقات فراغت و فعالیت اجتماعی
 • خستگی جسمی و روحی
 • ایجاد آسیب در روابط فرزند با خانواده که در اثر دخالت های نادرست والدین ایجاد می شود .
 • رونویسی تکلیف از سایر دانش آموزان
 • واگذار کردن تکلیف به سایر دانش آموزان.


  یک اصل اساسی در انجام تکالیف وجود دارد "این وظیفه فرزندتان است" پس اگر بیش از حد در امور انجام تکالیف دخالت کنید ،حساسیت به خرج دهید ومضطرب و نگران باشید بدانید که به تدریج جای شما با فرزنداتان عوض خواهد شد.این یعنی،کاری که باید برای او مهم باشد ،برای شما مهم تر خواهد بود .

از همان روز اول آغاز مدرسه و شروع تکالیف با خودتان عهد کنید که:

 • نظارت کنید ،نه دخالت
 • رفتاری ملایم و کنترل شده داشته باشید.
 • بیش از فرزندتان ،نگران وآشفته نباشید.
 • بر سر انجام تکالیف ، دعوا و جر و بحث راه نیندازید.


  چون تکالیف می توانند به عنوان یک حلقه ارتباطی بین خانه و مدرسه عمل کنند،بنابراین لازم است به صورت های زیر در انجام تکالیف ،فرزند خود را همراهی کنید:
 • دلایل انجام تکالیف شب را در صورتی که برای او روشن نیست ،به صورت واضح توضیح دهید.
 • شرایط لازم برای ایجاد علاقه و آرامش در کودک برای انجام تکالیف را فراهم آورید.
 • از ایجاد هر گونه فشارهای نامناسب در انجام تکلیف در کودک پرهیز و با همکاری و هم اندیشی با او ،برنامه ای برای ایجاد نظم وترتیب انجام تکلیف طراحی کنید.
 • در انواعی از تکلیف که مشارکت خانواده ها نیز مورد نظر قرار گرفته است ،محدوده ی همکاری خود را رعایت کنید و مانع ایده پردازی و خلاقیت فرزند خود نشوید.
 • نسبت به نحوه ی انجام تکلیف فرزند خود توجه لازم داشته باشید و اگر با موارد غیر طبیعی مانند خستگی زودرس ،نزدیک کردن بیش از حد چشم به دفتر و کتاب و ...مواجه می شوید بلافاصله اقدامات لازم از جمله مراجعه به پزشک را در برنامه خود قرار دهید.
 • همواره تلاش فرزند خود را تائید کنید و بدون در نظر گرفتن نتایج مورد انتظار ،حرکت او را برای به دست آوردن موفقیت مورد تحسین قرار دهید.
 • در برنامه های تربیتی خود ،مسائل آموزشی و تحصیلی کودکانتان را دخالت ندهید.