اگر کودکی با انتقاد زندگی کند ، می آموزد که محکوم کند .

اگر کودکی با عناد و دشمنی زندگی کند ، می آموزد که با همه بجنگد .

اگر کودکی با تمسخر زندگی کند ، می آموزد که شرمنده باشد .

اگر کودکی با شرمندگی زندگی کند ، می آموزد که احساس گناه کند .

اگر کودکی با تشویق زندگی کند ، می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد .

اگر کودکی با تمجید و تعریف زندگی کند ، می آموزد که قدردان باشد .

اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند ، می آموزد که درستکار و عدالت پیشه باشد .

اگر کودکی با امنیت زندگی کند ، می آموزد که به خود و اطرافیان اعتماد داشته باشد .

اگر کودکی با تایید زندگی کند ، می آموزد که خودش را دوست بدارد .

اگر کودکی با مسئولیت زندگی کند ، می آموزد که جهان را پر از عشق بیابد .