در درس علوم بخش گیاهان  هر یک از دانش آموزان رنگ طبیعی درست کرده و به کلاس آوردند و با رنگ هایی که خودشان ساختند مشغول نقاشی شدند.کلاس پر بود از هیجان.