گاهی اوقات در برابر شرایط سخت کار از حل کوچکترین مسئله خود عاجز می شویم و یا هنگامی که درموقعیت تازه ای قرار می گیریم از برقراری ارتباط و درک روابط بین موقعیت جدید و قدیم درمانده می مانیم.

کتاب آموزش تفکر و حل مسئله در کار،خواننده را  عملاً درگیر حل مسائلی می کند که درکار با آن  درگیر است.راهکارها و راهبردهای حل مسأله این امکان را فراهم می کند تا خواننده مسائل روزمره خود را با دیدی وسیع و شفاف بررسی کند.