فرزندم!

حال که سال تحصیلی به پایان رسیده است امیدوارم که با دستی پر و کوله باری مملو از دانسته هایی که همیشه سعی کردم در طول سال تحصیلی به تو بیاموزم قدم به مرتبه بالاتر از تحصیل بگذاری و هیچگاه فراموش نکنی که هر چه آموخته ای کم است ،تو توانایی آموختن بیشتری را داری.

من به تو ایمان دارم ومی دانم که موفق خواهی بود.....

امید دارم در کنار خانواده روزگار خوشی داشته باشی.

به خدا می سپارمت


و پسرم این بار تو  از دل نوشته هایت برای معلم خود بگو.

منتظر نظرات شما عزیزانم هستم.