از بزرگی پرسیدند : « بهترین الگو برای پیروی چیست ؟ افراد پرهیزگاری که زندگی شان را وقف خدا می کنند و نمی پرسند چرا ؟ یا افراد با فرهنگی که می کوشند اراده باری تعالی را بفهمند ؟ »

گفت : « بهترین الگو کودکان هستند . »

گفتند : « کودک هیچ چیز نمی داند . هنوز نمی داند واقعیت چیست . »

ـ سخت در اشتباهید . کودک چهار ویژگی دارد که هرگز نباید فراموش کنیم : همیشه بی دلیل شاد است . همیشه سرش به کاری مشغول است . وقتی چیزی را می خواهد ، تا آن را نگیرد ، دست بردار نیست و سرانجام ، می تواند خیلی راحت گریه کند.